Условия

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ
II. ДЕФИНИЦИИ
III. ПРЕДМЕТ
IV. ЦЕНИ
V. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА
VI. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
IX. ЛИЧНИ ДАННИ
X. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
XI. ДРУГИ

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ
  I.1 – www.devabg.com е собственост на фирма Деневи Комерс - 11 ЕООД и всеки, който има достъп до него, декларира, че е съгласен с по-долу изложените общи условия за ползването му. devabg.com е уебсайт за електронна търговия - продажба и доставка на публикуваните в него стоки. 
  I.2 - Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за ползването на уебсайт-а и заявяването и закупуването на предлаганите чрез devabg.com - електронна интернет-страница стоки, между devabg.com, наричано по-долу за краткост “Доставчик”, от една страна и от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост “Клиент”. 
  I.3 - Тези общи условия се намират на адрес devabg.com  
  I.4 - Доколкото предлаганите от devabg.com  стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика.
  I.5 - При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът се задължава да уведоми Клиента като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място в devabg.com или в клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.
  I.6 - Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Доставчика, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на стока.

II. ДЕФИНИЦИИ
При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
 II.1. „Уебсайт/сайт” ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. 
 II.2. devabg(www.devabg.com) е уебсайт за електронна търговия, който е съставна и обособена част от Деневи Комерс - 11 ЕООД - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.
 II.3. „Клиент”  е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, които са приели настоящите Общи условия.
 II.4. „Клиентски профил” е обособена част от devabg.com, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и съхранявана от Доставчика, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от интернет-страницата за електронна търговия www.devabg.com, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин и др. 
 II.5. „Потребителско име” е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством който той се индивидуализира в www.devabg.com.
 II.6. „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.devabg.com  стоки и услуги.
 II.7. „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката и или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак. 
 II.8. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.
 II.9. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
 II.10. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно. 
 II.11. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 II.12. „Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
 II.13. “IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 II.14. „Бисквитка” (“cookie”), е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър.
 II.15. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките или услугите на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 II.16. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, в това число изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. 
 II.17. „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

III. ПРЕДМЕТ
    Доставчикът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в www.devabg.com стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента с тези Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в www.devabg.com изисквания за конкретните стоки.

IV. ЦЕНИ
 IV.1. Всички цени в www.devabg.com са в български левове, с включен ДДС. 
 IV.2 Указаните в www.devabg.com цени на отделните стоки са за единично количество.
 IV.3. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.
 IV.4. Разходите за доставка на територията на Република България са за сметка Клиента или на Доставчика, в зависимост от сумата на всяка една поъчка.

V.УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА
Доставката се извършва за сметка на Доставчика (Магазин Дева) при изпращане на поръчка на стойност по-висока от 69.00 лв. с Куриерска услуга до офис на Куриера. При допълнително изискване на Клиента за доставка до адрес, различен от този на офис на Куриера, доплащането от страна на клиента е 5.00 лв. Всички доставки на поръчки за суми по-ниски от 69.00 лв. се таксуват - 6.50 лв. до офис на Еконт и 8.50 лв. до адрес на Клиента. Всички доставки се изпълняват в срок от 2 до 5 работни дни при потвърдени наличности. В останалите случаи на изчерпани количества е необходимо допълнително уточняване по телефона. Ако продуктът е окончателно изчерпан и не е възможно да бъде доставен, поръчката се анулира едностранно от Доставчика, като Клиента се уведомява по имейл.

VI. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

Заплащането на артикули, поръчани онлайн, става при получаване на пратката (наложен платеж), срещу касов бон (фактура) или финансов документ, издаден от Еконт Експрес. Ако Клиентът има допълнително изискване за заплащане на поръчката по различен начин, този въпрос се разглежда индивидуално, като цялата кореспонденция относно тези промени следва да се осъществява по имейл. 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
 VII.1. Доставчикът се задължава: 
 - да достави в срок заявената за покупка стока;
 - да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;
 VII.2. Доставчикът има право:
 - при зареждане на уебстраницата www.devabg.com, да инсталира върху компютрите на Клиента бисквитки (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му.
 - да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика. Доставчикът си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика и в клиентския профил на Клиента;
 - да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предлагани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. 
 VII.3. Доставчикът няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и Доставчика, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Доставчика (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и други).
 VII.4.  Доставчикът полага грижа информацията в интернет-страницата да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. 
 VII.5. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до интернет-страницата, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.
 VII.6. Доставчикът не гарантира, че достъпът до интернет-страницата ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Доставчика.
 VII.7. Доколкото Доставчика не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, Доставчикът не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества. 
 VII.8. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством www.devabg.com.
 VII.9. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в www.devabg.com и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание. 
 VII.10. Доставчикът не носи отговорност за начина, по който Клиентът използва уебсайта www.devabg.com, както и възможните злоумишлени и противоправни действия, извършвани от Клиента.


VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
 VIII.1. Клиентът се задължава: 
 - да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция; 
 - да плати цената на заявената от него стока в сроковете и по начина, предвидени в тези Общи условия; 
 - да заплати разходите по доставката, когато стойността на заявените от него продукти не надвишава 69.00 лв; 
 - да получи стоката или да осигури трето лице, което да получи стоката в сроковете за доставка на посочения от него адрес от негово име и за негова сметка; 
 - да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си; 
 - да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно Доставчика, в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв; 
 - с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход”;
 - да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;
 - при ползване на уебсайта www.devabg.com да не извършва злоумишлени действия, както и всякакви други действия, които нарушават българското законодателство.
 VIII.2. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
 VIII.3 Клиентът има право на:
 - достъп в режим онлайн до www.devabg.com при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Доставчика. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола. 
 - достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни. 
 VIII.4. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика.
 VIII.5. Клиентът се задължава при ползуване на www.devabg.com:
 - да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; 
 - да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; 
 - да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на интернет-страницата; 
 - да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват интернет-страницата, както и да не използва интернет-страницата по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service"); 
 - да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в www.devabg.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; 
 - да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица; 
- да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. 
 VIII.6. При неспазване на задълженията по предходната алинея, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ
 IX.1.  Доставчикът има право да събира  и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиент на интернет-страницата може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Доставчикът гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт. 
 IX.2. Доставчикът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки чрез интернет-страницата - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие. 
 IX.3. В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, Доставчикът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. 
 IX.4. Ограниченията не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Доставчикът има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство. 
 IX.5. Доставчикът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
 - е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент;
 - информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; 
 - в други посочени в закона случаи.

X. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 X.1. Съдържанието на уеб сайта е със запазени авторски права. Зареждането, записването и отпечатването на отделни страници и/или секции, снимки и други документи е позволено единствено при условие, че бележките и знаците за авторското право или други такива, свързани със собствеността, не са премахнати. Забранява се всяко възпроизвеждане (цялостно или частично), промяна, предаване (по електронен или друг път), свързване или използване на уеб сайта на Доставчика за каквито и да са публични или търговски цели без писменото разрешение на Доставчика и/или носителят на авторското право.
 X.2. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия www.devabg.com (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика  или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

XI. ДРУГИ
За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.